20-05-2021

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ GLAM WARS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η παρούσα αίτηση συμμετοχής αποτελεί την εκδήλωση του ενδιαφέροντος μου για τη συμμετοχή μου στο τηλεπαιχνίδι με τον τίτλο «Glam Wars» (το «Πρόγραμμα»), παραγωγής της εταιρείας ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, στο 2ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου, με ΑΦΜ 094249653 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που θα προβληθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN BEYOND, ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας (στο εξής ο «ΣΤΑΘΜΟΣ») κατά την περίοδο 2020 - 2021.

Με την παρούσα δηλώνω ότι τα παρακάτω προσωπικά μου στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, καθώς και ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και τους συνημμένους σε αυτή «Κανόνες».

1) Όνομα / Επώνυμο

2) Email

3) Τηλέφωνο επικοινωνίας

4) Τόπος κατοικίας

5) Ηλικία

6) Επάγγελμα

7) Διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας

8) Social media accounts

9) Πρόσφατη ολόσωμη φωτογραφία: Επισυνάπτεται

10) Πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν στο συμμετέχοντα (προαιρετικό):

1. Εγγυήσεις και Δηλώσεις του Συμμετέχοντος

1.1 Έχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου. Δηλώνω υπεύθυνα, ότι δεν διώκομαι ποινικά και δεν έχω καταδικασθεί για κανένα ποινικό αδίκημα.

1.2 Δηλώνω υπεύθυνα και εγγυώμαι ότι όλα τα στοιχεία μου (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ηλικία, κ.λπ.), που έχω δηλώσει στο ΣΤΑΘΜΟ είναι αληθή και ακριβή, δεν έχω κάνει χρήση ψευδωνύμων και ότι διαμένω νόμιμα στην Ελλάδα. Δηλώνω υπεύθυνα, ότι δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μου ή την υγεία των λοιπών συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα.

1.3. Δηλώνω ότι δεν είμαι υπάλληλος, δεν έχω συγγενική σχέση α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, δεν είμαι σύζυγος και δεν συνδέομαι με σύμφωνο συμβίωσης με υπαλλήλους του ΣΤΑΘΜΟΥ, ούτε έχω οποιασδήποτε φύσης επαγγελματική σχέση με τους ανωτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση, αποδέχομαι ότι η συμμετοχή μου θα θεωρηθεί άκυρη.

1.4. Δηλώνω επιπλέον ότι η συμμετοχή μου στη μαγνητοσκόπηση του Προγράμματος «Glam Wars» γίνεται με ατομική μου ευθύνη και για οποιασδήποτε μορφής ατύχημα, τραυματισμό, απώλεια αντικειμένου οποιασδήποτε αξίας ή ζημιάς, ο ΣΤΑΘΜΟΣ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εκτός αν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.

1.5. Έχω λάβει γνώση της ιδέας (concept) και του συγκεκριμένου τύπου (format), στα οποία βασίζεται το Πρόγραμμα

1.6. Η ενεργητική συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα είναι αποκλειστικά απόφαση του ΣΤΑΘΜΟΥ και δεν έχω κανένα δικαίωμα αμφισβήτησης αυτής ή άσκησης ένστασης.

1.7. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να βρίσκομαι στη διάθεση του ΣΤΑΘΜΟΥ κατά τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα γυρισμάτων, που θα ανακοινωθεί και αναγνωρίζω ότι δεν μπορώ να ζητήσω να υποκατασταθώ στη θέση μου από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

1.8. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η τεχνική και καλλιτεχνική επιμέλεια της όλης παραγωγής του Προγράμματος (τηλεσκηνοθεσία, επιλογή των studio και γενικά των χώρων, στους οποίους θα πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της παραγωγής, τεχνικές προδιαγραφές, επιλογή συντελεστών, μοντάζ και παραγωγή τελικού προϊόντος κ.λ.π.) αποτελεί ευθύνη και επιλογή του ΣΤΑΘΜΟΥ. Δηλώνω δε και εγγυώμαι ότι θα τηρώ το καθοριζόμενο χρονοδιάγραμμα παραγωγής και θα εκτελώ τις οδηγίες της ομάδας παραγωγής, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια και συνέπεια. Αποδέχομαι ότι ο αριθμός των επεισοδίων, καθώς και η συχνότητα και οι ώρες μετάδοσης του Προγράμματος εναπόκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΣΤΑΘΜΟΥ, ο οποίος δικαιούνται ελεύθερα να αποφασίσει σχετικά, ακόμη και να διακόψει την παραγωγή και να μην προβεί σε καμία μετάδοση επεισοδίων του Προγράμματος, αζημίως για το ΣΤΑΘΜΟ. Αναγνωρίζω ότι η μετάδοση του επεισοδίου ή των επεισοδίων στο οποίο/στα οποία συμμετέχω αποτελείται μεταξύ άλλων από επεξεργασμένες σκηνές με τη μέθοδο του μοντάζ. Ήδη με την παρούσα δήλωση αποδέχομαι και αναγνωρίζω ως εύλογη και δικαιολογημένη ενδεχόμενη απόκλιση των ως άνω σκηνών από την πραγματικότητα και αποδέχομαι αυτήν ως αναγκαία για τις ανάγκες του Προγράμματος. Κατά συνέπεια συναινώ στην επεξεργασία και συρραφή των μαγνητοσκοπημένων σκηνών με τη μέθοδο του μοντάζ στην οποία μπορεί να προβεί ο ΣΤΑΘΜΟΣ κατά την διακριτική του ευχέρεια.

1.9. Συμφωνώ ότι θα τηρήσω όλους τους κανόνες του Προγράμματος, καθώς και ότι θα σεβαστώ οποιαδήποτε απόφαση του ΣΤΑΘΜΟΥ, η οποία μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή κρίνει κάθε φορά αναγκαία για την τελική εγγραφή του Προγράμματος. Αν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί ακατάλληλη η συμμετοχή μου, ο ΣΤΑΘΜΟΣ διατηρεί το δικαίωμα αντικαταστάσεώς μου με άλλο συμμετέχοντα.

1.10. Οικειοθελώς και με δική μου πρωτοβουλία συμμετέχω στο Πρόγραμμα και δεν έχω, είχα ή θα έχω καμία οικονομική απαίτηση από το ΣΤΑΘΜΟ αναφορικά με τη συμμετοχή μου και την εκχώρηση των δικαιωμάτων του όρου 2 της παρούσας.

2. Εκχώρηση Δικαιωμάτων

2.1. Αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι η συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, αλλά και η εμπορική εκμετάλλευση αυτού, προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων οδηγιών και κανόνων και τη λήψη εκ μέρους του ΣΤΑΘΜΟΥ, ορισμένων μέτρων, που συνδέονται άρρηκτα με συγκεκριμένες εκφάνσεις του δικαιώματος επί της προσωπικότητάς μου (ιδίως στο δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, του ονόματος και της φωνής μου). Για το λόγο αυτό, παρέχω ήδη με την παρούσα προς το ΣΤΑΘΜΟ, τη συναίνεσή μου και εκχωρώ σε αυτόν το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται εμπορικά με κάθε τρόπο σε ολόκληρο τον κόσμο και χωρίς χρονικό περιορισμό, άλλως για όλο το χρονικό διάστημα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την εικόνα, τη φωνή και γενικότερα την παρουσία μου με τους εξής ειδικότερους τρόπους:

• με την εγγραφή, αποθήκευση και αναπαραγωγή και γενικά αποτύπωση με οποιονδήποτε τεχνικό τρόπο (μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά μέσα) της εικόνας μου και της φωνής μου σε κάθε μορφής υλικούς φορείς ήχου και εικόνας ή ήχου ή εικόνας (π.χ. φιλμ, videodiscs, CD – video, CDs, CD-R, tape slides, φωτογραφίες, holographs, hard drives, cloud, τρισδιάστατες εικόνες κλπ.,

• με την τηλεοπτική μετάδοση του εγγεγραμμένου υλικού, άπαξ ή σε οποιονδήποτε αριθμό επαναλήψεων, στο σύνολό του, ή σε αποσπάσματα της επιλογής του ΣΤΑΘΜΟΥ, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παράλληλα προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων. Στον τρόπο αυτό της εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται κάθε μορφή τηλεοπτικής μετάδοσης, όπως η επίγεια ελεύθερη τηλεόραση (αναλογική και ψηφιακή), η συνδρομητική τηλεόραση κάθε μορφής (αναλογική και ψηφιακή), αλλά και η ραδιοφωνική εκμετάλλευση με κάθε μέσον, επίγειο ή δορυφορικό, ελεύθερο ή συνδρομητικό, αναλογικό ή ψηφιακό,

• με τη μετάδοση και εμπορική εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του οπτικοακουστικού υλικού που θα παραχθεί, ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα, στο διαδίκτυο (INTERNET) ή/και μέσω της υβριδικής πλατφόρμας του ΣΤΑΘΜΟΥ,

 

 

• με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική ή άλλη προώθηση και εκμετάλλευση του Προγράμματος. Συναφώς, αποδέχομαι οποιαδήποτε δημοσίευση, χωρίς αμοιβή, φωτογραφιών μου σε περιοδικά ή εφημερίδες, κατά την κρίση του ΣΤΑΘΜΟΥ και παραιτούμαι από οποιαδήποτε σχετική αξίωση.

 

 

 

 

2.2. Σε περίπτωση κατά την οποία θεωρηθεί ότι αποκτώ πρωτογενώς από τη συμμετοχή και την παρουσία μου στο Πρόγραμμα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα, εκχωρώ αυτά με το παρόν στο ΣΤΑΘΜΟ, ως προς όλες τις ειδικότερες περιουσιακές εξουσίες που τα απαρτίζουν όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Ν. 2121/93, όπως εκάστοτε ισχύει, για όλες τις χρήσεις και χρήσεις και εκμεταλλεύσεις, παγκοσμίως και για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ήδη δε  παρέχω στο ΣΤΑΘΜΟ το δικαίωμα να τα εκχωρήσει εν όλω ή εν μέρει σε τρίτους, κατά την κρίση του.

2.3. Εκτός από τη χρήση και εμπορική εκμετάλλευση της εικόνας και της φωνής μου με όλους τους προαναφερθέντες τρόπους, συναινώ και αποδέχομαι την εφαρμογή του συνόλου των Κανόνων και όρων διεξαγωγής του Προγράμματος. Οι κανόνες αυτοί, που απαρτίζουν το πλαίσιο της συμπεριφοράς όλων των συμμετεχόντων στο εν λόγω τηλεοπτικό πρόγραμμα, αποτυπώνονται σε χωριστό έγγραφο, το οποίο τιτλοφορείται «Glam Wars», που επισυνάπτεται στην παρούσα, αποτελώντας ενιαίο με αυτή σώμα και το υπογράφω, ύστερα από προσεκτική μελέτη του. Αποδέχομαι ότι, οι Κανόνες δύνανται να τροποποιηθούν από το Σταθμό ανά πάσα στιγμή πριν ή/και κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
Κατά συνέπεια, δηλώνω ότι τελώ σε πλήρη γνώση των συνθηκών και περιστάσεων της συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα και ότι η παρεχόμενη με την παρούσα συναίνεσή μου αφορά και καλύπτει οποιαδήποτε τυχόν επενέργεια των ως άνω κανόνων στην άσκηση των ατομικών μου δικαιωμάτων.

2.4. Δηλώνω ότι τελώ σε άριστη διανοητική, ψυχική σωματική και φυσική κατάσταση, αντιλαμβάνομαι δε πλήρως το νόημα, το περιεχόμενο και την έκταση της συναίνεσης που παραχωρώ.

3. Χρονική Διάρκεια Παρεχόμενης Συναίνεσης – Εκχώρησης

Ο ΣΤΑΘΜΟΣ αποκτά το δικαίωμα της εμπορικής εκμετάλλευσης της εικόνας, της φωνής και γενικότερα της εμφάνισής μου, για την οποία συναινώ, εκχωρώντας στο ΣΤΑΘΜΟ τις αναφερόμενες στον όρο 2 εξουσίες, για απεριόριστο χρονικό διάστημα, άλλως για όλο το χρονικό διάστημα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

4. Τοπική έκταση των εκχωρούμενων δικαιωμάτων

Όλες οι εξουσίες και δικαιώματα που παρέχονται στο ΣΤΑΘΜΟ αφορούν στην επικράτεια της Ελλάδας και της Κύπρου και κάθε χώρας του εξωτερικού, ήτοι σε ολόκληρη την υφήλιο.

5. Εμπιστευτικότητα

Αντιλαμβάνομαι ότι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου θα περιέλθουν ενδεχομένως σε γνώση μου πληροφορίες, σχετικές με την οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής, που δεν έχουν ή δεν θα δημοσιοποιηθούν. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές, τυχόν δε κοινοποίησή αυτών με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω συνεντεύξεων σε άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή μέσω συγγραφής άρθρων ή βιβλίων ή μέσω δημοσίευσης τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο διαδίκτυο) αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι απαγορεύεται απολύτως. Η απαγόρευση αυτή επιβιώνει και εξακολουθεί να με δεσμεύει για πέντε (5) ακόμη έτη από σήμερα.

6. Λοιπά Ζητήματα

6.1. Απαγόρευση συνεντεύξεων: Πριν και κατά τη διάρκεια μετάδοσης του Προγράμματος, αναλαμβάνω την υποχρέωση να μην έρθω σε επαφή με κανένα απολύτως Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΣΤΑΘΜΟΥ. Η απαγόρευση αυτή αναγνωρίζω ότι εξακολουθεί να ισχύει για ένα (1) ακόμη έτος μετά την ημερομηνία μετάδοσης του τελευταίου επεισοδίου του Προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο ή τύπος) με προσεγγίσει για παροχή συνέντευξης, δεσμεύομαι να επικοινωνήσω χωρίς καθυστέρηση με το ΣΤΑΘΜΟ, προκειμένου να εξασφαλίσω την κατά τα ανωτέρω απαιτούμενη γραπτή συναίνεση.

6.2. Απαγόρευση αναρτήσεων στο διαδίκτυο: Πριν και κατά τη διάρκεια μετάδοσης του Προγράμματος, δεσμεύομαι να μην δημοσιεύω στο διαδίκτυο, και ειδικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΣΤΑΘΜΟΥ, οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό (φωτογραφικό, οπτικοακουστικό, ηχητικό κ.α.) αφορά στο Πρόγραμμα, στους συμμετέχοντες, στη συμμετοχή μου ή την παραγωγή συνολικά. Η απαγόρευση αυτή εξακολουθεί να ισχύει για ένα (1) ακόμη έτος μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της Παραγωγής. Αναγνωρίζω ότι τυχόν εκ μέρους μου παραβίαση του παρόντος όρου, καθώς και του αμέσως ανωτέρω υπό 6.1, επιφέρει την ακύρωση της συμμετοχής μου, ο δε ΣΤΑΘΜΟΣ δικαιούται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε αποδεικνυόμενης ζημίας του.

6.3. Ανόρθωση ζημιών: Σε περίπτωση που από την εκ μέρους μου παράβαση, είτε των παρόντων όρων είτε των Κανόνων, προκύψει ζημία του ΣΤΑΘΜΟΥ (ενέργειες ή παραλείψεις που μπορούν να επιφέρουν π.χ. καταστροφή τεχνικού εξοπλισμού, μικροφώνων, καθυστέρηση ή ματαίωση γυρισμάτων, προσβολή της τιμής και της επαγγελματικής φήμης του ΣΤΑΘΜΟΥ, προσβολή της αξιοπρέπειας τρίτων όπως άλλων συμμετεχόντων, παράβαση των κανονισμών ασφαλείας, κ.λπ.), αναγνωρίζω ότι ο ΣΤΑΘΜΟΣ διατηρεί, πλην του αυτονόητου δικαιώματος αποβολής μου από την παραγωγή, επιπλέον το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση της εις βάρος τους θετικής ή αποθετικής ζημίας.

6.4. Αναγνωρίζω ότι το επεισόδιο ή τα επεισόδια του Προγράμματος, στο οποίο ή στα οποία συμμετέχω, θα μεταδίδονται μαγνητοσκοπημένα. Ήδη με την υπογραφή της παρούσας παραιτούμαι από τη για οποιονδήποτε λόγο και αιτία διακοπή της συμμετοχής μου κατά τη διάρκεια εγγραφής του Προγράμματος, αποχώρησης από το Πρόγραμμα, προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του Προγράμματος ή τη με οποιονδήποτε τρόπο παρακώλυση της απρόσκοπτης διεξαγωγής και μετάδοσης του Προγράμματος. Παράβαση του παρόντος όρου αναγνωρίζω ότι θα δίνει το δικαίωμα στο ΣΤΑΘΜΟ να με αποβάλει από το Πρόγραμμα και να καταβάλω στον ανωτέρω, ως ποινική ρήτρα το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00). Η ποινική ρήτρα αναγνωρίζω ότι είναι δίκαιη και εύλογη με βάση το κόστος της παραγωγής του συγκεκριμένου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, μη συμψηφιζόμενη με την τυχόν περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία του ΣΤΑΘΜΟΥ.

6.5. Αναγνωρίζω ότι ο ΣΤΑΘΜΟΣ - ως υπεύθυνος για το συντονισμό της παραγωγής - θα έχει την επιλογή εμφανίσεως και χρήσεως προϊόντων ή αναφοράς σε αγαθά και υπηρεσίες στο Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζω ότι ο ΣΤΑΘΜΟΣ θα καθορίζει τόσο τους προμηθευτές όσο και τη συχνότητα εμφανίσεως / χρήσεως ή αναφοράς κάθε αγαθού ή υπηρεσίας. Συναφώς, αναλαμβάνω την υποχρέωση να συμμετέχω, με όποιο νόμιμο τρόπο μου υποδειχθεί, στην προβολή των ανωτέρω αγαθών ή/και υπηρεσιών, κατά τα προβλεπόμενα στη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΣΤΑΘΜΟΥ. Δηλώνω δε ότι δεν θα αναφέρω, άμεσα ή έμμεσα, με σκοπό τη διαφήμιση και την προβολή ή ακόμα και από αμέλεια, το όνομα κάποιου προϊόντος, προσώπου ή εταιρείας, ούτε θα φέρω ρουχισμό με διαφημιστικά μηνύματα ή λογότυπα προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων προσώπων.

7. Θέματα προσωπικών δεδομένων: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ») δηλώνω ότι ενημερώθηκα με απλό και κατανοητό τρόπο σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από το ΣΤΑΘΜΟ. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή μου (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α΄ ΓΚΠΔ) που χορηγείται με την παρούσα, η συμμόρφωση του ΣΤΑΘΜΟΥ με τις έννομες υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτήν, καθώς και το νόμιμο συμφέρον του ΣΤΑΘΜΟΥ (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και στ΄ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων). Ενημερώθηκα ότι δικαιούμαι να ασκήσω το δικαίωμα: (i) πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μου, (ii) ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής αυτών ή περιορισμού της επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και υπό τις προϋποθέσεις του πιο πάνω Κανονισμού, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνω στο ΣΤΑΘΜΟ με σχετικό αίτημα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.tvopen.gr/contact/, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@tvopen.gr. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα tel: +30 210 6475600 e-mail: contact@dpa.gr).

8. Αναγνωρίζω ότι οι δηλώσεις και δεσμεύσεις που αναλαμβάνω με την παρούσα είναι ουσιώδεις και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Τυχόν παραβίαση οποιασδήποτε εξ αυτών δίνει το δικαίωμα στο ΣΤΑΘΜΟ να με αποκλείσει από το Πρόγραμμα και να διεκδικήσει εις βάρος μου την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής του ζημίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ GLAM WARS

To Glam Wars είναι ένα καθημερινό πρόγραμμα στο οποίο ομάδες που αποτελούνται από έναν hair stylist και έναν makeup artist διαγωνίζονται για το ποια θα φτιάξει το πιο ωραίο look σε ορισμένο χρόνο και βάσει συγκεκριμένου concept (π.χ. γάμος σε νησί).

Στο παιχνίδι συμμετέχουν 4 ομάδες των 2 ατόμων (1 hair stylist και 1 makeup artist).

Ταυτόχρονα υπάρχουν 4 μοντέλα που είναι και ο καμβάς πάνω στον οποίο δημιουργούν οι διαγωνιζόμενοι. 

Υφίσταται παρουσιάστρια και κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από 3 άτομα.

Κάθε εβδομάδα, 4 ομάδες διαγωνίζονται βάσει των concept που τους δίνονται καθημερινά για το ποια θα επιτύχει το καλύτερο look. Στο τέλος κάθε επεισοδίου τόσο οι αντίπαλες ομάδες, όσο και η κριτική επιτροπή βαθμολογούν το αποτέλεσμα. Στο τέλος κάθε εβδομάδας η ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία αναδεικνύεται νικήτρια, κερδίζει το έπαθλο των 1500 ευρώ και συνεχίζει στην επόμενη εβδομάδα που έχει να αντιμετωπίσεις 3 νέες ομάδες.