Δελτίο στη Νοηματική - Σάββατο, 09/03/2019

Οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα.