TAXIVideoΦωτογραφίεςΣχετικάΌροι Διαγωνισμών

Ι. ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις διαδρομές του «ΤΑΞΙ» πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική φόρμα που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο https://www.tvopen.gr/ (στο εξής «ο Ιστότοπος»), τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία») τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου (σταθερού ή/και κινητού), την περιοχή/πόλη διαμονής του. Κάθε πρόσωπο που εισάγει τα στοιχεία του στη φόρμα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να είναι μόνιμος νόμιμος κάτοικος της Ελλάδας. Η Εταιρεία δεν θα επικοινωνεί με οποιονδήποτε δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, δικαιούμενη να ζητήσει, στο πλαίσιο του νόμου, οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει αναγκαίο για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται να επικοινωνήσει με κανένα από τα πρόσωπα τα οποία θα συμπληρώσουν τη φόρμα, ούτε, αυτονόητα, γεννάται οποιαδήποτε αξίωση από τη συμπλήρωση της φόρμας έναντι της Εταιρείας, η οποία σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει ή μη με οποιονδήποτε κρίνει εκείνη σκόπιμο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και την απόλυτη κρίση της.

 

ΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Με την καταχώρηση των στοιχείων επικοινωνίας του στη σχετική με την εκπομπή «ΤΑΞΙ» φόρμα, που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο, κάθε πρόσωπο παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή του ονόματος, του επωνύμου, του τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας και της περιοχής/πόλης διαμονής του, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την Εταιρεία, είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας με την επωνυμία «TANΓΟΥΙΡ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (στο εξής «η TANWEER»), η οποία ενεργεί ως ο Εκτελών της Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για το σκοπό της επικοινωνίας μαζί του προς ενημέρωσή του για τις διαδρομές του ΤΑΞΙ και για τυχόν «επιβίβασή» του σε αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε προσώπου στη φόρμα είναι η προηγούμενη παροχή της συγκατάθεσής του (πατώντας στο σχετικό κουτάκι που είναι διαθέσιμο κάτω από τη φόρμα). Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα κάθε προσώπου (που θα συμπληρώσει τη φόρμα) θα διατηρηθούν από την Εταιρεία και την TANWEER και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της επικοινωνίας μαζί του προς ενημέρωσή του για τις διαδρομές του ΤΑΞΙ και για τυχόν «επιβίβασή» του σε αυτό.

Β. Πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία έχουν μόνο νομίμως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας, που ενεργούν για λογαριασμό της, παρέχοντάς υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των προσώπων, που θα συμπληρώσουν τη φόρμα, ή/και διαχειρίζονται τον Ιστότοπο, καθώς και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες της TANWEER, αποκλειστικά, όμως, για το σκοπό της επικοινωνίας με τα ανωτέρω πρόσωπα - υποκείμενα των δεδομένων προς ενημέρωσή τους για τις διαδρομές του ΤΑΞΙ και για τυχόν επιβίβασή τους. Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν οι διαδρομές του ΤΑΞΙ, εκτός εάν η διατήρησή τους είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών αξιώσεων της Εταιρείας ή/και της TANWEER ή/και για την υπεράσπισή τους έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων των υποκειμένων των δεδομένων ή τρίτων, οπότε και θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου, που τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν θα είναι πλέον αναγκαία για το σκοπό αυτό.

Γ. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των προσώπων, που θα συμπληρώσουν τη φόρμα θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR), όπως ισχύουν.

Δ. Η Εταιρεία δηλώνει ρητώς και εγγυάται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και ότι τα ως άνω συλλεγόμενα δεδομένα, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς, που αναφέρονται στην παρούσα ενημέρωση, για τους οποίους τα υποκείμενα των δεδομένων δίνουν τη συγκατάθεσή τους. Περαιτέρω, η Εταιρεία δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά και νομικά, για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων αυτών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ε. Τα πρόσωπα που θα συμπληρώσουν τη φόρμα έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα:

α) δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και στις πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται η Εταιρεία και η TANWEER, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,

β) δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

γ) δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία και την TANWEER ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή - ενωσιακή νομοθεσία για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία και την TANWEER μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

ε) δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν από την Εταιρεία τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο, που θα ορίσουν οι ίδιοι,

στ) δικαίωμα ανάκλησης, οποιαδήποτε στιγμή, της συγκατάθεσής τους για την επε­ξερ­γασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία και την TANWEER.

ΣΤ. Για οποιοδήποτε θέμα ή/και αίτημα, καθώς και για να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους τα ανωτέρω πρόσωπα - υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106444610 ή/και στο email: DPO@tvopen.gr, ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας: «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Κορωπί Αττικής, 2ο χλμ. Λ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, τηλ. 2112122000. Tέλος, κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, contact@dpa.gr, 210 6475600).

Ζ. Κάθε πρόσωπο που συμπληρώνει τη φόρμα έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την ενέργειά του αυτή, δηλώνοντας στην Εταιρεία ότι δεν επιθυμεί να ενημερωθεί για τις διαδρομές του ΤΑΞΙ ούτε να επιβιβαστεί σε αυτό, διά της αποστολής σχετικού email στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:info@tvopen.gr Αυτονόητα στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δεν θα επικοινωνήσει με το πρόσωπο αυτό και διακόπτεται η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας, που τυχόν έχει λάβει χώρα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής του.